தேசிய அறிவுசார் ஆணையம்
இந்திய அரசு
  


புது
इंडिया एनर्जी पोर्टल
इंडिया वॉटर पोर्टल
புது பரிந்துரைகள்

  भाषा
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
எங்களைப் பற்றி | நிதி

நிதி

தனிப்பட்ட செலவுக்கான வார்த்தைகள் 31-12-2006

அனுமதிக்கபட்ட செலவின தலைப்புகள் செலவு ரூ வருவு ரூ
A. Grant Received on 19.10.2005 15,000,000
  Grant Received on 19.10.2005 13,765,340
B. Expenditure
i) Travel Expense of Members 1,582,550
ii) Infrastructure Expenditure 4,539,472
iii) Payment to Professionals 6,111,571
iv) Payment to Office Support Staff 151,796
v) Office Expenses 4,326,066
vi) Pay and Allowances/Travel of Executive Director 452,414
vii) Expenses of Experts of Various Working Groups 3,973,170
Total Expenditure 21,137,039
Balance 7,628,301
Total  
28,765,340
Balance in the Grant
7,628,301