ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | പരിഭാഷ

പരിഭാഷ

മഹത്തരമായ അനേകം മേഖലകളിലേയ്ക്ക് വിജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കാനും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെയും വിജ്ഞാന ത്തിന്‍റെയും സൃഷ്ടിയിലും വ്യാപനത്തിലും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അധികരിപ്പിക്കാനും ഉത്തമ ഗുണനിലവാര മുള്ള പരിഭാഷകള്‍ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നാല്‍ പരിഭാഷയ്ക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടത്ര സൌകര്യങ്ങള്‍ ഇല്ല. അത് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാള്‍ വളരെ കുറവു മാണ്. ലഭ്യമായ പൂര്‍ണവിവരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കോ ആവശ്യകതയുടെ വ്യക്തമായ വിവരമോ ഇല്ല. അതിനാല്‍ പരിഭാഷ വ്യവസായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ കുറെ അധികം ജനപങ്കാളിത്തം അനിവര്യമാണ്.

ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍റെ പരിഗണയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍:
  • പരിഭാഷയെ ഒരു വ്യവസായമായി വികസിപ്പിക്കുക
  • അച്ചടി, വെബ് ആധാരിത പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പ്രചാ രം
  • അധ്യയന സാമഗ്രികള്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും പരിഭാഷക്കായി ഗുണനിലവാരമുള്ള പരിശീലനം നല്കുകയും ചെയ്യുക
  • ഭാരതീയ ഭാഷകളുടെയും മറ്റു ദക്ഷിണഭാരതീയ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും എടുത്തുകാട്ടല്‍
  • പരിഭാഷാ വിവരങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള ഒരു ശേഖരം സ്ഥാപിക്കല്‍

More Translation links: ശുപാര്‍ശകള്‍     കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍സ്