ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികതയും

ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികതയും

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പുരോഗതി ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ വേണ്ട അവശ്യഘടകമാണ് ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികതയും (S&T)യിലെ നേതൃത്വം എന്നത് വിജ്ഞാന നിര്‍മ്മാണത്തിനും പ്രയോഗത്തിനും ഉള്ള ഒഴിച്ചുകൂടാന്‍ കഴിയാത്ത ഘടകമാണ്. (S&T)യിലെ മുന്നേറ്റം വ്യവസായത്തിന് പുതിയ മേഖലകള്‍ തുറക്കാനുള്ള സുപ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വികസ്വര രാഷ്ടത്തിന് ഇത് പ്രധാന വിജ്ഞാനസേവനങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷകേന്ദ്രമാണ്.

ആഗോളനേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാന്‍ വേണ്ടി (S&T) തലങ്ങളില്‍ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുപേക്ഷണീയമാണ്. രാജ്യത്തിനകത്തു നടക്കുന്ന ഗവേഷണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തോതിനും വ്യാപ്തിക്കും കൂടുതല്‍ ഉത്തേജനം നല്‍കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയുമുണ്ട്. ശരിയായ R&D ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി വിവിധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിലെ ഗവേഷണമേഖല പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍റെ പരിഗണനയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:
  • ഗവേഷണത്തിനുള്ള ധനലഭ്യതയുടെ തടസ്സങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • S&Tയുടെ പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതില്‍ സുപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കാന്‍ കഴിയും.
  • S&Tയില്‍ ആധുനിക സ്വഭാവമുള്ളതും അന്യോന്യ ബന്ധമുള്ളതും ആയ രണ്ടോ അതിലധികമോ മേഖലകള്‍ കണ്ടെത്തുകയും അതില്‍ പഠനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക
  • അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഒരു സുപ്രധാന ഉപകരണമായി S&T യുടെ ഉപയോഗം അവലോകനം ചെയ്യുകയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ദാരിദ്ര്യമനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ S&Tയുടെ ഉപയോഗത്തിന് സൌകര്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക.

More Science and Technology links: ശുപാര്‍ശകള്‍     കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍സ്