ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | മാനേജ്മെന്‍റ് വിദ്യാഭ്യാസം

മാനേജ്മെന്‍റ് വിദ്യാഭ്യാസം

അടുത്ത കുറെ വര്‍ഷങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഭൂതപൂര്‍വ്വമായ വളര്‍ച്ചയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ചും 1990 മുതല്‍ സ്വകാര്യ മൂലധനത്തോടെ അനേകം സാങ്കേതിക, മാനേജ്മെന്‍റ് സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നതും നമ്മള്‍ കണ്ടു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ഏതു സ്ഥാപനത്തില്‍ പഠിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ കഴിയും. മാനേജ്മെന്‍റ് വിദ്യാഭ്യാസ്ത്തിന്‍റെ മേഖലയില്‍ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ധാരികളെ പ്രധാനമായും വിവിധ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളും എന്നതിനാല്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയും മാനേജ്മെന്‍റ് ഘടനയും രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള വ്യവസായ, സേവന മേഖലകളിലെ സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യം വളരെയാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനത്തിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും വേണ്ടിയുള്ള ശരിയായ നിര്‍ധാരം എടുക്കാന്‍ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കിവരുന്ന ശിക്ഷണത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ മുഖ്യമായും സ്വകാര്യമേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍റെ പരിഗണനയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:
  • പാഠ്യപദ്ധതി, അധ്യാപനം, ആന്തരഘടന, കാര്യ നിര്‍വ്വഹണം, പ്രവേശനം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പരിമിതികളും, പ്രശ്നങ്ങളും, വെല്ലുവിളികളും
  • പൊതുവ്യവസ്ഥ (സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള) ക്രമാനുസൃത ഘടന, പൊതുനയം ഇവയുടെ മാനേജ്മെന്‍റില്‍ അധ്യാപനവും ഗവേഷണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍.
  • സമര്‍ഥരായ ഫാക്കല്‍റ്റി അംഗങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കുകയും നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍.
  • മാനേജ്മെന്‍റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍.
  • സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണത്തെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍
  • സമൂഹത്തിന്‍റെ എല്ലാ തലങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്‍റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുകയും മേന്മ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

More Management Education links: കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍സ്