ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ | ലൈബ്രറികള്‍

ലൈബ്രറികള്‍

എല്ലാവര്‍ക്കും വ്യാപകമായ രീതിയില്‍ വിജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതില്‍ ലൈബ്രറികളുടെ പങ്ക് സര്‍വ്വസമ്മ തമാണ്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തല്‍ ലൈബ്രറികള്‍ക്ക് രണ്ടു പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്- അറിവിന്‍റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെയും പ്രാദേശിക കേന്ദ്ര ങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നതും, ദേശീയവും ആഗോ ളികവുമായ വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെ പ്രാദേശിക കവാടമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നതും. ഈ ലക് ഷ്യം നേടാന്‍വേണ്ടി നിലവിലുള്ള ലൈബ്രറികള്‍ അവയുടെ സമാഹരണങ്ങളും സേവനങ്ങനളും സൌകര്യങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കുകയും കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജസ്വലത നേടുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സമുദായാസ്പദ വിവര വ്യവസ്ഥയുടെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കാ യി മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും, ഏജന്‍സികളും സ്വയം സേവാ സംഘടനകളുമായും ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതായും ഉണ്ട്.

എല്ലാവര്‍ക്കും വ്യാപകമായ രീതിയില്‍ വിജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതില്‍ ലൈബ്രറികളുടെ പങ്ക് സര്‍വ്വസമ്മ തമാണ്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തല്‍ ലൈബ്രറികള്‍ക്ക് രണ്ടു പ്രധാന ധര്‍മ്മങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്- അറിവിന്‍റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെയും പ്രാദേശിക കേന്ദ്ര ങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നതും, ദേശീയവും ആഗോ ളികവുമായ വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെ പ്രാദേശിക കവാടമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നതും. ഈ ലക് ഷ്യം നേടാന്‍വേണ്ടി നിലവിലുള്ള ലൈബ്രറികള്‍ അവയുടെ സമാഹരണങ്ങളും സേവനങ്ങനളും സൌകര്യങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കുകയും കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജസ്വലത നേടുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സമുദായാസ്പദ വിവര വ്യവസ്ഥയുടെ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കാ യി മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും, ഏജന്‍സികളും സ്വയം സേവാ സംഘടനകളുമായും ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതായും ഉണ്ട്.
  • ലൈബ്രറികളുടെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനല്‍ ചട്ടക്കൂട്
  • ശൃംഖലാപ്രവര്‍ത്തനം;
  • വിദ്യാഭ്യാസവും, പരിശീലനവും ഗവേഷണവും;
  • ലൈബ്രറികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണവും നവീകരണ വും;
  • സ്വകാര്യ, വ്യക്തിഗത സമാഹാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും
  • മാറുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത

More Libraries links: ശുപാര്‍ശകള്‍
  കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍സ്
  Working Group Report