ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | ബൌദ്ധിക വസ്തു അവകാശങ്ങള്‍ (IPRs)

ബൌദ്ധിക വസ്തു അവകാശങ്ങള്‍ (IPRs)

IPRs ഇന്നത്തെ വിജ്ഞാന ആധാരിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയും സമൂഹത്തിന്‍റെയും, പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക ആഗോളീവല്ക്കരണത്തിന്‍റെ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഒരു അവിഭാജ്യഘടകമായി തീര്‍ന്നിരിക്കയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പോളത്തില്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള കഴിവ് മുഖ്യമായും സയന്‍സിന്‍റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും നവീകരണത്തില്‍ നിന്ന് നൂതന ആശയങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ ആശയങ്ങള്‍ ധനോത്പാദന ഉല്‍പന്നങ്ങളായി പരിണമിക്കും. IPR ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് ഉടമസ്ഥനു സ്വതന്ത്രമായ കുത്തക അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതു മുഖേന പുതിയ രീതികള്‍ക്ക് പ്രചോദനം നല്കുന്നതിലും സാമ്പത്തികമൂല്യോത്പാദനത്തിലും പ്രമുഖമായ ഒരു ഘടകമായി ഉയര്‍ന്നുവന്നു. ഒരു പ്രഗത്ഭ IPR വ്യവസ്ഥ വിശ്വസനീയമായ നിയമ അന്തരീക്ഷത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഇത് മറ്റൊരു തരത്തില്‍ വിദേശവിനിമയത്തിന്‍റെയും സാങ്കേതിക സ്ഥാനാന്തരത്തിന്‍റെയും സുപ്രധാന ഘടകമായി മാറുന്നു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുപ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്‍ ആണ്.:
  • വ്യക്തമായി നിര്‍വചിച്ച ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങളും നിയമത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കടമകളും
  • നിയമത്തോടുള്ള ആദരവ്
  • പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്താനുള്ള ഫലപ്രദമായ നിയമവ്യവസ്ഥകളുടെ വികസനം.
  • ഉപയോഗത്തിനു തയ്യാറായ കൃത്യവും വ്യക്തവും ആയ IPR വിവരങ്ങളുടെ ലഭ്യത. പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക് മേഖലകളുടെ മധ്യേ നിരന്തര പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരം.
  • വിവിധ IPR ഓഫീസുകളില്‍ മാനവശേഷി വികസനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നവീന ആന്തരഘടനയുടെ നിര്‍മാണവും വികസനവും.
  • വിവിധ IPR ഓഫീസുകളുടെ കാര്യനിര്‍വഹണ നടപടികള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും അനുകൂലമാക്കുകയും ചെയ്യുക
  • ചിലപ്പോള്‍ ഏറ്റവും നിര്‍ണായകമായി വിപണി ആവശ്യകതയും പ്രതിഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാന നിര്‍മാണം എന്നീ പ്രക്രിയകളില്‍ ഉണര്‍വുള്ള ഒരു IPR സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കുക.