ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ | ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം

ഭാരതത്തില്‍ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ക്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം (12ആം ക്ലാസ്) കഴിഞ്ഞുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ്. സ്ക്കൂളില്‍ ചേരുന്ന വരുടെ മൊത്ത അനുപാതത്തില്‍ 20% വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച മധ്യകാല മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ തോതില്‍ അടുത്ത കുറച്ചു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇരട്ടിയിലധികം വര്‍ദ്ധനവാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഗുണത്തില്‍ കുറവുണ്ടാകാതെയും, നല്‍കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തിയും, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും അവസരങ്ങള്‍ക്കും അനുസൃതമാക്കിയും ഈ വ്യവസ്ഥ കൂടുതല്‍ വിസ്തൃതമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിന്‍റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ളവര്‍ക്കും പ്രാപ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും വ്യാപകമായ തിരിച്ചറിയല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍റെ പരിഗണനയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:
  • വ്യവസ്ഥാപിത പ്രശ്നങ്ങളായ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പരിമാണവും ഗുണനിലവാരവും തിരച്ചറിയുക
  • ക്രമീകൃത ചട്ടക്കൂട്
  • Access to higher education
  • ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ധനവിനിയോഗം
  • സര്‍വ്വകലാശാലകളുടെ സ്ഥാപനവ്യവസ്ഥ
  • ഭരണരീതിയും കാര്യനിര്‍വ്വഹണവും
  • പാഠ്യപദ്ധതിയേയും പരീക്ഷകളെയും സംബന്ധിച്ച ഉള്ളടക്കം
  • ഫാക്കല്‍റ്റിയും ഗവേഷണവും

In his address to launch the NKC’s Report to the Nation on January 12th, the Prime Minister remarked, “The Commission’s reports have many useful ideas for reforming higher education. These are all ideas that merit serious discussion. I would urge the Commission to take these ideas across the country and build consensus.”

In pursuance of this directive from the Prime Minister, NKC has sent out the report to a wide range of stakeholders including the central government, state governments, vice chancellors and university representatives, colleges and their principals, NGOs and think-tanks. Further several national, regional and local seminars are also being planned to disseminate and discuss the recommendations. For some of the feedback on the higher education report, see ‘Continuing Dialogue’.
More Higher Education links: ശുപാര്‍ശകള്‍
Continuing Dialogue on Higher Education