ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സ്

ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സ്

ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സിന് പൌരന്മാര്‍ സംസ്ഥാനവുമായി ഇടപെടേണ്ടി വരുന്ന വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങളെ സുഗമമാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. ദ്രുതവിതരണം, ഉത്പാദനക്ഷമത, സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത, ഇവയെല്ലാം പൌരന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ആവശ്യക്കാ ര്‍ക്കുതന്നെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നു എന്നുറപ്പു വരുത്തിയും ചെയ്യാന്‍ ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സിന് കഴിയും.

ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:
  • സാമാജികസേവനങ്ങളുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കുകയും ലഭ്യതയും ഗുണനിലവാരവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • ഇടപാടുകളുടെ ചിലവും ഇടപാടു സമയവും കുറയ്ക്കുക.
  • പൌരന്മാരെ ശക്തരാക്കുകയും നടപടികള്‍ സുതാര്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • വര്‍ദ്ധിച്ച കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ഉത്പാദനക്ഷമതയ്ക്കും വേണ്ടി നടപടികളുടെ പുനഃക്രമീകരണം.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന തലങ്ങളില്‍ വിവിധ ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ദീര്‍ഘസമയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്കും ശേഷം ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍ ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സിനെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാന്‍ ഒരു പ്രത്യേകസംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഈ സംഘത്തിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ആന്‍റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി മന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിയുടെ ഉദ്യോഗവൃന്ദത്തിന്‍റെയും മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കാര്യനിര്‍വ്വഹണ പുനഃക്രമീകരണ കമ്മീഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റു സ്റ്റേക്ക് ഹോള്‍ഡേഴ്സുമായി ധാരാളം ചര്‍ച്ചകളും നടത്തി. ഈ ചര്‍ച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കമ്മീഷന്‍ ഇ- ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സി നെക്കുറിച്ചുള്ള അതിന്‍റെ ശുപാര്‍ശള്‍ 2006 ജനുവരിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്കു സമര്‍പ്പിക്കുകയും 2006 മെയില്‍ അതിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സ് എന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജിയെയും പ്രാഥമിക ഘടനെയെയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇത് മുഖ്യമായും കാര്യനിര്‍വ്വഹണ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം നല്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സിന്‍റെ ശുപാര്‍ശകള്‍, മുഖ്യരൂപത്തില്‍ പ്രക്രിയകള്‍, സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്, ആന്തരഘടനയും സംഘടനയും എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എടുത്തു പറയുന്നു.:
  • നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ഗവര്‍ണന്‍സ് പാറ്റേണിനെ ലളിതവും സുതാര്യവും ഉത്പാദനക്ഷമവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമവും ആക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പുനഃക്രമീകരണമാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.
  • വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്ന പത്തു മുതല്‍ ഇരുപതു വരെ മുഖ്യസേവനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞടുക്കുകയും അവ സരളീകരിച്ച് വെബ്ആധാരിത സേവനമായി നല്കുകയും ചെയ്യുക
  • ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സിന് വേണ്ടി പൊതുവായ സ്റ്റാന്‍ഡേ ര്‍ഡുകളുടെ രൂപീകരണവും, പൊതുതലമോ ആന്തരഘടനയോ ലഭ്യമാക്കലും.
  • എല്ലാ പുതിയ ദേശീയ പരിപാടികളും (ഭാരത് നിര്‍മാണ്‍, ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പാക്കല്‍ പദ്ധതി മുതലായവ) സുവ്യവസ്ഥിതമായ ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സ് പ്രാബല്യത്തോടും വെബ് സമ്പര്‍ക്കത്തോടും തുടങ്ങുക.
ദേശീയതലത്തില്‍ ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സിന്‍റെ വിജയത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു കേന്ദ്രസംഘടന ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇതില്‍ പൂര്‍ണ്ണ സ്വയംഭരണവും ഉത്തരവാദിത്തവുമുള്ളതും ഒരു മിഷന്‍പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതുമായ ഘടകങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദേശീയ ഇ-ഗവര്‍ണന്‍സ് കാര്യക്രമം മൂന്നു മുതല്‍ അഞ്ചു വരെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശക്തവും ആത്മാര്‍ത്ഥവുമായ നേതൃത്വം, സ്വയംഭരണം, ഉദ്ദേശ്യവ്യക്തത, മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിതരണരീതികള്‍, അളക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍, സമയാസമയങ്ങളിലുള്ള നിരീക്ഷണം എന്നിവയോടു കൂടി സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യങ്ങളുടെ പുനഃക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനാപര പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


More e-Governance links: ശുപാര്‍ശകള്‍     വിഭവങ്ങള്‍