ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകള്‍ | കൃഷി

കൃഷി

കൃഷിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ 60 ശതമാനം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗം നല്കുന്നത്. ജിഡിപി ഷെയറിന്‍റെ ക്രമാനുസൃതമായ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ദേശത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക മേഖലയായിത്തന്നെ നിലനില്ക്കുന്നു. കുറഞ്ഞതും സ്ഥിരമല്ലാത്തതുമായ വളര്‍ച്ചാ നിരക്കുകളും ഭൂവുടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്തകാലത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കു മാത്രമല്ല ദേശത്തിന്‍റെ മൊത്തം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നന്മയ്ക്കും ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ്.

NKC കൃഷിക്ക് തടസ്സമായി നില്ക്കുന്ന കുറെയധികം പ്രത്യേക മേഖലകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയില്‍ വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെ പ്രയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കാര്ഷിക വരുമാനവും ഉത്പാദനവും സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉയര്ത്താനുംവേണ്ടി NKC വിവിധ സ്റ്റേക്ക് ഹോള്ഡേഴ്സുമായും വിദഗ്ധരുമായും ഭാരതീയ കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കൌണ്സിലിന്‍റെ (ICAR) സഹയോഗത്തോടെ ചര്‍ച്ചാശ്രേണികള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവയിലെ നാല് മുഖ്യവിഷയങ്ങള്‍- വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള അടിസ്ഥാനസൌകര്യങ്ങള്‍, ജൈവിക കൃഷി, സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണ കാര്യക്രമങ്ങള്‍, കൃഷിയില്‍ ഊര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ നിര്‍വ്വഹണം എന്നിവയാണ്. ഈ ച ര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അനേകം ശുപാര്‍ശകള്‍ കരടുരൂപത്തില്‍ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ NKC കാര്‍ഷികരംഗത്ത് വൈജ്ഞാനികവും സാമൂഹികവുമായ അറിവിന്‍റെ സൃഷ്ടിക്കും പ്രചാരത്തിനും വേണ്ട ഉപാധികളുടെ വികസനത്തിനായി കാര്‍ഷികഗവേഷണ വിപുലീകരണ വ്യവസ്ഥയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.