ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
  


ന്യൂ
ഇന്‍ഡ്യ എനര്‍ജി പോര്‍ട്ടല്‍
ഇന്‍ഡ്യ വാട്ടര്‍ പോര്‍ട്ടല്‍

ന്യൂ ശുപാര്‍ശകള്‍

  ഭാഷ
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
  ગુજરાતી
പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ഉന്നത-തല ഉപദേശക സംഘമായ ദേശീയ വിജ്ഞാന കമ്മീഷന്‍റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം ഭാരതത്തെ ഒരു വിജ്ഞാന സമൂഹമാക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസം മുതല്‍ ഇ-ഗവര്‍ണസ് വരെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ വിജ്ഞാന പാരഡിമിന്‍റെ അഞ്ച് കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകളിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.


പ്രവേശനം
സാക്ഷരത
ഭാഷ
വിവര്‍ത്തനം
ലൈബ്രറികള്‍
ശൃംഖലകള്‍
പോര്‍ട്ടലുകള്‍

സൃഷ്ടി
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ
ബൌദ്ധിക വസ്തു അവകാശങ്ങള്‍ (IPRs)
നവീകരണം
വ്യവസായസംരംഭം

ഉദ്ദേശങ്ങള്‍
സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം
നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം
മാനേജ്മെന്‍റ് വിദ്യാഭ്യാസം
എന്‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം
തുറന്നതും വിദൂരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം

പ്രയോഗം
പരമ്പരാഗതമായ
കൃഷി

സേവനങ്ങള്‍
ഇ-ഗവര്‍ണസ്


പ്രവര്‍ത്തന സംഘങ്ങള്‍
ശില്പശാലകളും സെമിനാറുകളും
സര്‍വ്വേകള്‍

ഭാഷ
വിവര്‍ത്തനം
ന്യൂ ലൈബ്രറികള്‍
ന്യൂ ശൃംഖലകള്‍
ന്യൂ പോര്‍ട്ടലുകള്‍
ന്യൂ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം
ന്യൂ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
ന്യൂ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ
ഇ-ഗവര്‍ണസ്
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുളള അവകാശം


പരാമര്‍ശ വിഷയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും
അംഗങ്ങള്‍
സംഘടന
ഉപദേഷ്ടാക്കളും ജോലിക്കാരും
സാമ്പത്തികം