રાષ્ટ્રીય જ્ઞાનપંચ
ભારત સરકાર
  


નવા
ભારતીય શક્તિ પોર્ટલ (માહિતી સમન્વય)
ભારતીય પાણી પોર્ટલ (માહિતી સમન્વય)
નવી ભલામણો
ગુજરાતી મધ્યક મીડીયા

  ભાષા
  English
  हिन्दी
  বাংলা
  മലയാളം
  অসমীয়া
  ಕನ್ನಡ
  ارد و
  தமிழ்
  नेपाली
  মণিপুরী
  ଓଡ଼ିଆ
વિષે | નાણાં

Finance

ગ્રાન્ટની વિગતો અને ખર્ચપત્ર તા. 30-03-2008 ના દિન સુધીનું

ખર્ચ મથાળુ કુલ ખર્ચ ગ્રાન્ટમાંથી (રૂ.) સુધીનો આવક (રૂ.)
A. (2005-2006)Grant Received on 19.10.2005 15,000,000
(2006-2007)Grant Received on 22.09.2006 13,765,340
(2007-2008)1st Installment Grant Received on 8.05.2007 5,000,000
(2007-2008)2nd Installment Grant Received on 6.08.2007 10,000,000
(2007-2008)3rd Installment Grant Received on 28.12.2007 7,500,000
(2007-2008)4th Installment Grant Received on 11.03.2008 2,500,000
B. Expenditure
i) Travel Expense of Members 3,193,629
ii) Infrastructure Expenditure 10,198,812
iii) Pay and Allowances/Travel of Executive Director 1,433,108
iv) Payment to Office Support Staff 16,741,443
v) Office Expenses 7,815,996
vi) Expenses of Experts of Various Working Groups 10,429,108
Total Expenditure 49,812,096
Balance 3,953,244
Total  
53,765,340
Interest Earned
671,014
Balance in the Grant
4,624,258